Ansvar og omfang

Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse. Borettslagets tilleggsregler gjelder på samme måte som de generelle reglene for ro og orden, jfr. vedtektene. Borettslagets styre eller TOBB kan gi nærmere opplysning om dette, eller andre forhold som ikke framgår av reglene.

Avfall

Søppelbod for blokk nr. 80 finner dere på enden av garasjerekka. Egen bod ved inngang A i nr. 78. 

Retningslinjer:

 • Restavfall, papp og papir, plastemballasje og spesialavfall sorteres etter renholdsverkets sorteringsliste (Sorteringsliste). 
 • Komprimer avfallet mest mulig. 
 • Store ting som fyller opp halve/hele beholderen må kjøres til fyllinga (tilhenger kan lånes av borettslaget) eller oppbevares inntil borettslaget leier konteiner (vår og høst). 
 • Hver leilighet har en rød beholder for spesialavfall som tømmes av renholdsverket på gitte datoer. Tømmetidspunkt blir annonsert ved oppslag på ytterdørene. Ved innsamling settes boksen i søppelboden. 
 • Returpunkter for tekstiler/sko og glass/metall finnes i nabolaget. 
 • Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek. 
 • Brukte elektriske artikler kan leveres direkte til forhandler eller på søppelfyllinga. 

Se for øvrig filarkiv.

Baderom, WC, kraner og ledninger

Eieren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp. Alle stoppekraner skal merkes tydelig. Ved skifte av sluk kan man få støtte fra borettslaget (se Slukskifte).

Blomsterkasser

Blomsterkasser skal festes på innsiden av rekkverket på balkong. Slik unngår man farlige situasjoner dersom blomsterkasser faller ned og treffer noen.

Brannslokningsapparat

Brannslokningsapparat tilhører leiligheten. Beboer er ansvarlig for å vedlikeholde brannslokningsapparatet.

Bruk av leiligheten

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten. Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet. Sett ikke opp markiser, terrasser, plattinger, levegger, varmepumper, parabolantenner e.l. før styret har samtykket etter skriftlig søknad. Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri åpen ild, fyrstikker eller lighter i kjellerboder. Kullgrill er forbudt, mens gass- og elektrisk grill er tillatt, men vær klar over at stekeos kan være til sjenanse for naboen.

Bruksoverlating/Utleie av boligen

TOBB::Bruksoverlating.

Dugnad

Vårdugnad foregår vanligvis i begynnelsen av mai slik at det er pent til 17. mai. Vi tar ei økt og rydder utearealene etter vinteren. I forbindelse med dugnaden bestilles det konteiner der beboerne kan kaste det de ønsker å bli kvitt.

Dyrehold

Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres. Generalforsamlingen vedtok i 1985 ett forbud mot å holde hund og katt i borettslaget. Lov om borettslag § 5-11 åpner allikevel for at selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan det holdes dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Det skal søkes på eget skjema og søknaden må inneholde en begrunnelse. For å unngå at dyrehold skal skape problemer, stilles det generelt sett strenge krav til eiere av dyr i borettslag. Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Søknadsskjema finner du i filarkivet. De som trenger plass til flere underskrifter enn de det er satt av plass til (dere som bor i A-oppgangene) sender med 2 stk vedlegg.

El-bil

Det er ikke tillatt å lade EL-bil fra borettslagets anlegg; herunder garasjer, parkeringsplasser, anlegg i fellesarealer og leiligheter. Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for dette, og for høy belastning kan føre til varmgang og brann.

Fellesutgifter

Fellesutgifter dekker følgende: Renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter og eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, forretningsførerhonorar, brøyting, strøm til fellesarealene, trappevask, TV og Internett. Ved husleieøkning/fellesutgiftsøkning sender styret ut informasjonsskriv en måned før endringen trer i kraft.

Fordeler og rabatter gjennom TOBB

TOBB::Rabatter og tilbud.

Fordelsprogram.

Gjesteparkering

Gjesteparkering skal brukes til kortidsparkering for besøkende. Det er to gjesteparkeringsplasser ved enden av garasjen og én nederst i parkeringsrekka utenfor 78-blokka ved inngang D. Det er forbudt å parkere utenfor oppmerka plass f.eks utenfor blokkene. Overtredelse kan medføre borttauing. I umiddelbar nærhet finnes flere avgiftsparkeringsplasser.

Grilling

Bruk av kullgrill på veranda er forbudt. Gass- og elektrisk grill er tillatt, men vær klar over at stekeos kan være til sjenanse for naboen.

Innlåsingsassistanse

Bestilling av innlåsningsassistanse skjer til tlf.: 916 45 956. Hjelp til innlåsing gis hver dag hele døgnet forutsatt at andelseieren kan legitimere sin leierett til leiligheten. Tjenesten koster (per juni 2015) kr 500,- + mva = kr 625,-. Ingen i styret har hovednøkkel og dermed ikke mulighet til å låse deg inn. Oppdatert informasjon finnes på TOBB::Innlåsing.

Internett

Mottakerutstyr betales gjennom husleie/faste fellesutgifter for tilgang til kabel TV og internett via dekoder fra Canal Digital. Ved eventuelle problemer ta kontakt med Canal Digital tlf. 06090 eller nettsidene. Dekoder og modem hører til leiligheten og kan ikke tas med ved salg. Mangler dette ved overtakelse av leiligheten, blir dette en sak som må ordnes mellom kjøper og selger. Prøver man å ta med seg modem/dekoder for å bruke dette et annet sted, blir abonnementet blokkert.

Kjellerboder

I den ene kjellerboden er det montert en dobbelkontakt. Beboere som ønsker å ha fryser/kjøleskap i boden, må gi beskjed til styret om dette. Strømavgift betales en gang pr. år. Bruk aldri åpen ild, fyrstikker eller lighter i kjellerboder.

Konteiner

Det leies inn konteiner i borettslaget to ganger i året; i mai i forbindelse med dugnaden og en gang på høsten. Beboerne blir informert i forkant. Kjøleskap, frysere, bilbatterier, maling og andre kjemikalier skal ikke kaster i containeren da dette er spesialavfall. Dette må beboer selv sørge for å bli kvitt.

Lagring av materiell

Barnevogner, sykler, ski, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger. Det finnes egne barnevognrom og sykkelboder i borettslaget. Egne boder kan også benyttes. Sykler som ikke er i daglig bruk kan langtidslagres i bomberom. Barnevogner kan plasseres under trappene i oppgangen. Det forutsettes at de som setter vognene sine her vasker etter seg. 

Alt som mellomlagres i barnevognboden skal merkes med eiers navn og adresse. Barnevognbod kan kun benyttes til korttidslagring I påvente av konteiner eller transport til søppelfyllinga. Bomberommet kan benyttes til lengre tids langring etter avtale med styret. Eiendeler må merkes med navn og adresse. Se for øvrig Filarkiv.

Mating av fugler og dyr

Mating av fugler og eventuelt andre dyr, og matrester som etterlates utendørs er forbudt. Dette kan trekke rotter og mus til husene. Fuglene kan også bære med seg virus og lopper.

Navneskilt

Styret ordner med navneskilt ved utvendige ringeklokker. Varsle styret om hvilke(t) navn som ønskes. 

Postkasseskilt må beboerne ordne selv. Det kan feks. bestilles fra SKILTSERVICE, tlf. 958 21 268. Det går også an å printe ut selv og klippe til riktig størrelse. Postkasseskiltet settes på plass fra innsida av kassen. Husk leilighetsnummer. Unngå post-it lapper, tape ol. da dette ikke er særlig pent!

Nøkler og innlåsing

Nøkler kan bestilles hos TOBB (TOBB::Nøkkelbestilling). For innlåsing, ring G4S. Tlf. 916 45 956, se Innlåsingsassistanse.

Oppussing

Ved omfattende oppussing som innbefatter riving/flytting av vegger fås plantegninger med oversikt over bærende konstruksjoner hos Trondheim kommune. Ved omfattende endringer skal oppgangen orienteres via oppslag på oppslagstavla. Det minnes i denne sammenheng om husordensreglenes bestemmelser om at det skal være ro i blokka etter kl 22.00, se Ro og orden for mer detaljer. Minner om at borettslaget dekker utgifter i forbindelse med slukskifte (se Slukskifte).

Parkering

Borettslaget har 17 parkeringsplasser og 24 garasjer for beboerne. I tillegg er det tre gjesteparkeringsplasser. For å få parkeringsplass, garasje eller motorvarmer, send søknad til TOBB ved Kjersti Martinsen. E-post: kvm@tobb.no. Det må påregnes ventetid for å få garasje og parkeringsplass i borettslaget. Skjema finnes på TOBB::Skjema under “for beboere i TOBB (tilknyttede borettslag)”. 

 • Kjøring og parkering utenfor oppmerkede plasser på borettslagets fellesarealer er ikke tillatt bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste, men dette skal ikke hindre gjennomkjøring og snøbrøyting. 
 • Gjesteplasser er forbeholdt borettslagets gjester og skal ikke benyttes av beboerne. 
 • Biler som står ulovlig parkert risikerer å bli borttauet for eiers regning. 
 • For beboere som ikke har fått tildelt fast plass og for langtidsbesøkende er det soneparkering i området. 
 • Andelseiere som leier parkeringsplass eller garasje og som har leiligheten på framleie, kan beholde leieavtalen i inntil 1 år. 
 • Andelseiere som ikke har parkeringsplass eller garasje og som har leiligheten på framleie, tildeles ikke parkeringsplass/garasje. 
 • Andelseiere må disponere bil for å bli tildelt parkeringsplass/garasje og for å beholde leieavtalen. 
 • Garasje koster 200,- kroner per måned. Et overdragelsesgebyr på kr 1000,-, samt depositum på kr 1000,- må innbetales til TOBB når garasjen tildeles.
 • Parkeringsplass koster kr 100,- per måned. Et overdragelsesgebyr på kr 450,- må innbetales til TOBB for å få tildelt parkeringsplassen. 
 • De 15 parkeringsplassene langs Gudrunsgate har tilgang til motorvarmer. Motorvarmer koster kr 500,- å overta og kr 350,- per år.

Parsellhage

Parsellhageprosjektet ble startet i 2018, og er et sosialt tiltak der de som vil kan dyrke grønnsaker, urter eller blomster i egen pallekasse. Vi holder til ved plenen nordvest for Klostergata 80. Hvis du ønsker å bli med, eller bare lurer på noe om parsellhagen, ta kontakt med Magnus Grinna Normann (78D) på magnusgn@gmail.com.

Plikter og mislighold

Reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge reglene for ro og orden. Eiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel fra borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen. 

Husleielov: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17 

Lov om borettslag: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39

Renhold av fellesarealer

Renhold av fellesarealer utføres av eksternt firma. Ved inn-, fraflytting og oppussing eller når det av andre grunner skjer uvanlig mye trafikk, skal vedkommende beboer gjøre rent etter seg. De som bruker ved, må fjerne rusk og rask etter transport av denne.

Ro og orden

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang- og musikkundervisning og annen virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket. Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som feks. banking, boring og sliping, må ikke foregå på søndager og helligdager og heller ikke mellom kl 2200 og 0700 på hverdager unntatt lørdager. På lørdager skal det være stille etter kl 1700. Blokkene er bygd av mur, noe som gjør at det er ganske lytt i bygningene. Støyende arbeid skal varsles med oppslag på tavlen i hver av oppgangene i blokken. 

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Felles grøntareal kan ikke benyttes til private hageanlegg. Skader påfører borettslaget - og dermed beboerne - unødvendige utgifter. Skader og mangler på fellesanleggene rapporteres til styret. Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter. La heller ikke dyr gjøre fra seg der. Borettslaget har porttelefonanlegg, og hovedinngangsdører skal være låst hele døgnet. Lås alltid dørene til og i kjeller. Garasjene skal også til enhver tid være låst. Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer, i trapper eller ganger. Heng heller ikke ut klær på søn- og helligdager. Vær varsom med pynting av oppgangene. Det er ikke sikkert naboene har samme smak som deg.

Røykvarsler

Hver boenhet har blitt tildelt en vedlikeholdsfri røykvarsler med 10 års batterigaranti (til 2023).


Sikkerhet

Elektrisitet og vann

 • Steng vanntilførsel til oppvaskmaskin og vaskemaskin når dere er bortreist.
 • Vær tilstede når oppvaskmaskin/vaskemaskin/tørketrommel er i bruk.
 • Ta alltid ut kontakter til TV og småelektrisk (kaffetrakter, vannkoker etc.) når disse ikke brukes (vanlig brannårsak).

Dører

 • Vær påpasselig med å holde dører lukket og låst.
 • Pass på at ytterdører slår igjen.
 • La ikke ytterdører stå åpne uten tilsyn.
 • Slipp ikke inn uvedkommende i oppgangen (vi har erfart at kriminelle prøver å ta seg inn i oppganger og kjeller).

For de som bor i 1.etg.

 • Ta ut nøkkel i verandadør når dere ikke er heime (det er enkelt å bryte seg inn når nøkkelen står i).
 • Ta ut svart vrider i utgangsdøra når dere er bortreist. Tas ut ved å bende den nederste tasten nedover. Da kan evt. tyver ikke komme seg ut av leiligheten via døra.

Lys i kjeller

 • Slokk alltid lyset i kjellerkorridor og vaskeri når dere forlater kjelleren.


Skjema

Diverse søknadsskjema finnes på TOBB, deriblant nye nøkler, bruksoverlating, garasje, motorvarmer, parkeringsplass. Hundehold, se filarkiv.

Slukskifte

Borettslaget dekker inntil kr. 10 000,- for skifte av sluk. Andelseier sender en skriftlig søknad om dette til styret i borettslaget. 

Følgende tekniske spesifikasjoner må følges: 

 • Ny sluk skal plasseres min. 30 cm fra ferdig vegg. 
 • Kjerneboring i betongdekke med tykkelse 200 mm, hull for ny sluk Ø 160 mm. 
 • Eksisterende sluk skal støpes igjen. 
 • Til nytt sluk anbefales rustfritt stål, type Blucher 75 mm utløp i bunn, med anboring, klemring og pungvannslås. Branntetting skal utføres fra undersiden. Type brannmasse skal oppgis. 
 • Horisontalt rør (SA), skiftes så nær inntil hovedstamme som mulig. 

I tillegg dekkes bygningsmessige arbeider i etasjen under. Faktura for utført arbeid sendes direkte fra autorisert firma til styret i borettslaget. Fakturaen skal inneholde en spesifikasjon i henhold til ovennevnte krav. Spesifikasjoner finnes også på pdf i filarkivet.

Statens boligadressesystem

Hver leilighet har et eget bolignummer (f.eks. H0101). Dette er festet inni dørkarmen og må ikke fjernes.

TV

Mottakerutstyr betales gjennom husleie/faste fellesutgifter for tilgang til kabel TV og internett via dekoder fra Canal Digital. Ved eventuelle problemer ta kontakt med Canal Digital tlf. 06090 eller nettsidene. Dekoder og modem hører til leiligheten og kan ikke tas med ved salg. Mangler dette ved overtakelse av leiligheten, blir dette en sak som må ordnes mellom kjøper og selger. Prøver man å ta med seg modem/dekoder for å bruke dette et annet sted, blir abonnementet blokkert.

Tilhenger

Borettslaget har en tilhenger som kan lånes av beboerne. Bruker er ansvarlig for evt. skade på tilhengeren. Vognkort og tilgang fås ved henvendelse til styret (se oppslag i oppgang eller hjemmeside). Tilhengeren står i garasje nr. 15.

Vaktmester

Styret leier vaktmestertjenester fra firma. I hver oppgang henger en liste hvor man kan notere mangler. Vaktmester vil da utbedre dette. Ved akutte problemer kan vaktmester kontaktes. Telefonnummer finnes på ovennevnte liste.

Vaskerier og tørkeplasser

Det er fellesvaskeri for hver boligblokk under D-oppgangen. For bruk av vaskerier og vaskemaskiner er det særskilte regler. De som ønsker å bruke vaskeriene, skriver seg opp på en liste som henger på vaskeridøra. For bruk av vaskemaskiner og tørkerom er reglene og bruksanvisning slått opp i vaskerommet, og disse må følges nøyaktig. Vaskeriene må bare benyttes mellom kl 0700 og 2200 på hverdager. Vaskeriet og tørkeplassen må ikke brukes på søn- og helligdager og heller ikke på offentlige høytidsdager. 

 • Små enheter – for eks. stringtruser, bh-er, sokker – skal legges i vaskepose. 
 • Det skal brukes kvalitetspulver (billigpulver inneholder mye papir som kan tette igjen slanger). 
 • Ikke bruk overdose pulver (om det spyles ut pulver i sluket, er det for mye). 
 • Bruk av vaskeriet etter kl. 2200 er forbudt (dette medfører støy for de nærmeste beboerne). 
 • Brukerne skal rydde etter seg, ta med seg søppelet sitt. Vaskeriet skal ikke være lager for vaskemidler, skitne klær, tørre klær. 
 • Brukerne har ansvar for å vaske over golvet etter bruk.

Ved bruk av tørkerommet må ventilator settes på. Ved problemer med fellesvaskeriet ta kontakt med styreleder. Misbruk av vaskeriene kan medføre at styret vurderer å stenge vaskeriene!

Banking av gulvtepper og matter må bare foregå på steder hvor det ikke sjenerer noen. 

Vedfyring

Av og til kan det ryke inn hos beboere som fyrer med ved. En årsak til dette er at røykvifta på taket kan stanse pga. nedsoting. I følge vaktmester skyldes dette mest sannsynlig fyring med våt ved. Vaktmester skal sjekke røykviftene hver fjortende dag I fyringssesongen. 

Styret minner om rutiner for fyring: fyr med tørr ved, ikke brenn papir og annet rask, sørg for nok tilluft, spalteventiler over vinduene må være åpne, vær ekstra oppmerksom i de tidsrom vifta på avtrekkssjakta går (7-10, 15-18, lørdag, søndag: 9-11), åpne vindu, verandadør når kjøkkenvifte er I gang. Se filarkiv for infoskriv om vedfyring

Vedlikeholdsplan

Det er utarbeidet en periodisk vedlikeholdsplan for borettslaget. Planen omfatter vedlikeholdsarbeid som skyldes aldring og slitasje ved normal bruk. Styret benytter vedlikeholdsplanen til å prioritere nødvendig vedlikehold. TOBB vplan

Ventilasjon

Det er montert avtrekksvifter på alle luftesjakter og piper i borettslaget. Dette er et enkelt system som krever at tilluft må komme utenfra gjennom ventiler i leilighetene. Ventiler må derfor holdes åpne for å unngå undertrykk. Beboere som er tilknyttet samme vifte kan bli enige om ønsket driftstid på anlegget og varsle styret om dette. I dag går de fleste vifter 3 timer på morgenen og 3 timer på ettermiddagen. Ved ekstreme kuldeperioder er det mulighet for å stenge anlegget helt. 

Etter oppussing må eksisterende KGEB-ventil (hvit rund innretning) settes tilbake. Det oppfordres til å ikke forandres innstillingen på ventilene, siden dette vil forstyrre luftstrømmen i anlegget og kan gi problemer i naboleilighetene. Det er spesielt viktig å sørge for ekstra tilluft når det fyres i ovnen, dette for å hindre at det ryker inn. Det er også viktig å fyre med tørr ved. Fuktig ved danner beksot på viftebladene, noe som kan nedsette/stoppe effekten av vifta med innrykning som resultat. Sørg også for ekstra tilluft når kjøkkenvifte går. Det er strengt forbudt å koble ekstra avtrekksvifte i leilighetene til felles ventilasjonsanlegg.

Veranda

Bruk av kullgrill på veranda er forbudt. Gass- og elektrisk grill er tillatt, men vær klar over at stekeos kan være til sjenanse for naboen. Styret oppfordrer andelseierne til å olje verandagulvet, i stedet for å beise. Dette vil for de fleste være det mest praktiske da man da slipper å tømme verandaen for møbler og blomsterarrangementer. Borettslaget kan skaffe treolje. Beboere som ikke er i stand til å olje golvet, må ta kontakt med styret.